1. IEVADS


Šī SIA "PAPA sushi" fizisku personu datu aizsardzības politika, turpmāk tekstā – "Privātuma politika", izskaidro kādiem nolūkiem, kādā apjomā un ar kādiem paņēmieniem "PAPA sushi" ievāc, apstrādā, uzglabā un aizsargā Klientu personas datus sniedzot tiem pakalpojumus, saskaņā ar uzņēmuma darbības veidiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz Klientu personas datiem neatkarīgi no tā, kādā veidā un kādā informācijas apmaiņas vidē Klients sniedz datus – Interneta tīmeklī ("PAPA sushi" mājaslapā, e-pasts), papīra formātā vai telefoniski, un kā uzņēmuma un tā sadarbības partneru informācijas sistēmās dati tiek apstrādāti.

"PAPA sushi" Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – "Regula") un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 

2. PERSONAS DATU KATEGORIJAS


Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. SIA "PAPA sushi", ievērojot Regulas principu – "datu minimizēšana", ievāc, apstrādā un uzglabā tikai tādus Klientu personas datus, kas ir nepieciešami to apstrādes nolūkos.

Preču tirdzniecībā I-veikalā:

Personas identifikācijas dati:

  • vārds, uzvārds;

Personas kontaktinformācija:

  • adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;

Preces pirkuma dati:

  • preces nosaukums, kods un cena, pirkuma datums, apmaksas veids, preces saņemšanas veids, piegādes adrese, pavadzīmes numurs;

Norēķinu dati:

  • bankas konta numurs, rēķina vai čeka numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums.

 

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI


"PAPA sushi" apstrādā personas datus šādiem konkrētiem, skaidriem un leģitīmiem nolūkiem:

Kā preču pārdevējs I-veikalā:

  • klienta identificēšanai;
  • darījuma sagatavošanai;

  • darījuma saistību izpildei;
  • norēķinu administrēšanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei.